Hieroner vindt je de algemene voorwaarden van Julien et Juliette, gevestigd te Wondelgem. Voor Julien et Juliette zijn kwaliteit en een goede service belangrijk, met als uiteindelijke doel een goede relatie met een tevreden klant. Om dit te bereiken maken we graag enkele afspraken die vastgelegd zijn in deze Algemene Voorwaarden. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, vragen we om akkoord te gaan met deze afspraken.

In deze voorwaarden betekent:
Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met Julien et Juliette is aangegaan.
Julien et Juliette: de webshop die de kaarten ontwerpt en aanbiedt.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Julien et Juliette en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Julien et Juliette ten behoeve van de klant, conform hetgeen is overeengekomen.

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Julien et Juliette met uitzondering van eventuele andere Algemene (inkoop) Voorwaarden.
1.2 Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Julien et Juliette, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing blijven.
1.3 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich bekend met de inhoud ervan.
1.4 De op papier of via de website te lezen rubrieken zijn allen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

2. Prijzen en offertes
2.1 Julien et Juliette behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, belastingen of andere externe kosten stijgen, is Julien et Juliette gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
2.3 Julien et Juliette zal de klant van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
2.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief 21% BTW.
2.5 De administratie van Julien et Juliette geldt als bewijs van de door de klant aan Julien et Juliette verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Julien et Juliette verrichte leveringen. Julien et Juliette erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dat eveneens.
2.6 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 2 maanden geldig. 
2.7 Julien et Juliette kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat. 
2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Julien et Juliette niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Opdracht
3.1 De overeenkomst tussen de klant en Julien et Juliette komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Julien et Juliette. De opdracht wordt via e-mail bevestigd door de klant.
3.2 Julien et Juliette is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan contact opnemen met de klant.
3.3 Julien et Juliette is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. 
3.4 Julien et Juliette is gerechtigd om een ontwerp op maat na minstens 1 maand na de geboorte op te nemen in de collectie op de website.


4. Gegevens op de kaart
4.1 Julien et Juliette stuurt ter controle altijd een laatste definitieve digitale versie van de kaart. 
4.2 De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Julien et Juliette is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

5. Levering en leveringstermijn
5.1 Julien et Juliette streeft ernaar de kaartjes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit - om welke reden dan ook - niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten of BPost en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. 
5.2 De levering van de geboortekaartjes vindt plaats binnen 2 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. In dat geval is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren.

6. Betaling
6.1 Na het voltooien van de bestelling wordt er afgerekend via overschrijving of Paypal. De ontwerpfase gaat pas in nadat Julien et Juliette het volledige bedrag heeft ontvangen.

7. Annulering
7.1 Wanneer de klant de opdracht wenst te annuleren zal Julien et Juliette, afhankelijk van de omstandigheden die leiden tot annulering, €50 in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn verricht voor het vervaardigen van het ontwerpvoorstel. Julien et Juliette zal in dit geval het bedrag, onder aftrek van eventuele gemaakte kosten, aan de klant crediteren.
7.2 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Julien et Juliette  50% van de ontwerpkosten in rekening brengen.
7.3 Als het drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

8. Garanties en klachten
8.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
8.2 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de kaartjes niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan wordt Julien et Juliette hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Julien et Juliette zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.  Bij reeds verzonden kaartjes naar familie en vrienden kan Julien et Juliette geen klachten meer in behandeling nemen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Julien et Juliette sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Julien et Juliette verzonden producten. Julien et Juliette sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.

10. Overmacht
10.1 Julien et Juliette is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Julien et Juliette.
10.2 In geval van overmacht heeft Julien et Juliette het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Julien et Juliette zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.
10.3 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken waarop Julien et Juliette geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Julien et Juliette niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

11. Privacy
11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Julien et Juliette gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12. Auteursrecht
12.1 Op alle op de site van Julien et Juliette afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Julien et Juliette. Om deze reden wordt (achteraan) op de geboortekaart het adres van deze website vermeld.

13. Rechten van intellectuele eigendom
13.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Julien et Juliette.
13.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Julien et Juliette aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Julien et Juliette, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.3 Indien en voor zover Julien et Juliette producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Julien et Juliette voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Julien et Juliette in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

14. Toepasselijk recht
14.1 Op elke overeenkomst tussen Julien et Juliette en de klant is het Belgisch recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
14.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Belgische tekst daarvan steeds bepalend.

15. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken
15.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. in geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Deze website is eigendom van: 

Julien et Juliette
Zilverberklaan 80
9032 Wondelgem

Ondernemingsnummer BE 0545.871.161